Kürzel Name
HnKs HNO konservativ
HnOp HNO operativ