Bogencode Titel Seiten
Kürzel Name
HnKs HNO konservativ
HnOp HNO operativ