Kürzel Name
KhOr Krankenhausorganisation und -dokumentation